ΝΕΑ - 16 Μαΐου 2023

“Φορτίζω Παντού” Νέα επιδότηση Επιχειρήσεων

Listen to this article

Το πρόγραμμα “Φορτίζω Παντού” άνοιξε στις 11 Μαΐου και κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης σε αυτό με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία 8.000 Σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  έως τα τέλη του 2025. 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος “φορτίζω παντού”

 Είναι οι Εμπορικές εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις,συνεταιρισμοί κοινοπραξίες δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις.

 διακρίνονται σε δύο κυρίες κατηγορίες

Κατηγορία Α : Δικαιούχοι που έχουν την κυριότητα του επιδοτούμενου σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή θα έχουν την κυριότητα ή νόμιμου δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χωρών εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης. Θα έχουν συνάψει σύμβαση με φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι τουλάχιστον 5 έτη.

Κατηγορία Β :  Δικαιούχοι που θα έχουνε την κυριότητα του επιδοτούμενου σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και θα λειτουργούν οι ίδιοι ως φορείς εκμετάλλευσης των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο υποδομών και φορέων αγοράς ηλεκτροκίνησης.

Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει είτε να είναι κύριοι του χώρου εγκατάστασης του σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είτε να έχουν συνάψει σύμβαση τουλάχιστον πέντε ετών για την παραχώρηση πλήρους και απόλυτης χρήσης με τους κυρίους ή έχοντες νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χωρών εγκατάστασης. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα φορτίζω παντού χρηματοδοτείται από το Ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ειδικότερα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας.  το ύψος της συνολικής ενίσχυσης που θα διατεθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ και επιμερίζεται σε δύο τμήματα

Το ένα τμήμα της επιδότησης αφορά το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ και θα διατεθεί για την υλοποίηση σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

Το υπόλοιπο ποσό 50 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί στο δεύτερο τμήμα του προγράμματος που αφορά την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων οι οποίοι δεν τελούν υπό την αρμοδιότητα οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού .

Aπό τα παραπάνω, η υποκατηγορία Β1 (δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών) θα επιδοτηθεί με 14.960.625 ευρώ και η υποκατηγορία Β2 (δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης σε λοιπούς χώρους) με 34.908.125 ευρώ

Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσοστά επιδοτήσεων σε μικρές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ανά περιφέρεια της Ελλάδος.

Το πρόγραμμα “Φορτίζω Παντού” θέτει τα ανώτατα ποσoστά ενισχύσεων με βάση τον πληθυσμό κάθε Δήμου για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων οι οποίοι τελούν υπό την αρμοδιότητα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού καθορίζονται ως κάτωθι: Άνω των 100.000 κατοίκων 50%, από 30.000 έως 100.000 κατοίκους 60% και κάτω των 30.000 κατοίκων 70%.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την ανάπτυξη σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

Το πρόγραμμα επιδότησης των επειχηρήσεων ξεκίνησε από 11η Μαΐου 2023, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023. Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντομευθεί, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν τη καταληκτική ημερομηνία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ρωτήσετε λεπτομέρειες και διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα.

Check Also

Νέα επιδότηση Φορτιστή Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

Listen to this article ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ Επιδότηση αγοράς ηλεκτρι…